Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Algemene Bepalingen

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alles wat we doen bij Rièra B.V., inclusief maar niet beperkt tot aanbiedingen en overeenkomsten tussen ons, die we hierna “verhuurder” noemen en de klant, die we hierna “huurder” noemen.

1.2. Als we afwijken van deze algemene voorwaarden, moet dat schriftelijk en uitdrukkelijk tussen de verhuurder en huurder overeengekomen zijn.

1.3. We wijzen eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de huurder uitdrukkelijk van de hand.

1.4. Als één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden ongeldig, nietig of vernietigd worden verklaard, blijven de andere bepalingen van kracht. We vervangen dan de ongeldige, nietige of vernietigde bepalingen door nieuwe bepalingen die zoveel mogelijk overeenkomen met de ongeldige, nietige of vernietigde bepalingen.

1.5. Het feit dat we op enig moment geen nakoming van één of meer bepalingen uit de overeenkomst eisen, inclusief de bepalingen in deze algemene voorwaarden, doet geen afbreuk aan onze rechten om op een later tijdsop alsnog nakoming door de huurder te eisen.

1.6. Deze algemene voorwaarden zijn niet van toepassing als we in de overeenkomst tussen verhuurder en de huurder daarvan afwijken.

Artikel 2 – Aanbiedingen, totstandkoming en wijziging overeenkomst

2.1. Bij Rièra B.V. doen we ons best om de beste aanbiedingen te geven aan onze huurders, maar al onze aanbiedingen zijn verblijvend, tenzij we in het aanbod uitdrukkelijk anders aangeven.

2.2 Een overeenkomst komt alleen tot stand als de verhuurder en huurder schriftelijk overeenstemming bereiken.

2.3. Als we eenmaal een overeenkomst hebben, kan die alleen worden gewijzigd als verhuurder en huurder daarover schriftelijk overeenstemming bereiken. We kunnen bijvoorbeeld alleen schriftelijk akkoord gaan met wijzingen in de hoeveelheid of de prijs van de producten of diensten die de verhuurder levert.

Artikel 3 – Prijzen en Betalingen

3.1. Prijzen en BTW. Alle door verhuurder opgegeven prijzen zijn exclusief BTW en ander heffingen die van overheidswege worden opgesteld, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld.

Betalingen dienen inclusief BTW en/of andere heffingen te geschieden.

3.2. Aanvullende goederen, werken en diensten. De prijzen gelden slechts voor de in de overeenkomst met name genoemde goederen, diensten en werken.

Alle in aanvulling daarop door verhuurder geleverde goederen, verrichten werken en/of verleende diensten zullen afzonderlijk in rekening worden gebracht tegen prijzen zoals die op de dag van levering c.q. dienstverlening gelden.

3.3. Wijzingen in prijs. Door verhuurder opgegeven prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van opgave geldende inkoopprijzen, belastingen en andere dergelijke factoren.

Indien na het sluiten van de overeenkomst één of meer van voornoemde factoren wijzigingen ondergaan, is de verhuurder gerechtigd de overeengekomen prijs te wijzigen.

3.4. Betalingstermijn. Alle facturen zullen door de huurder worden betaald volgens de overeengekomen en op de factuur vermelde betalingscondities.

Bij gebreke van zulke condities dient de huurder binnen 14 dagen na factuurdatum te betalen.

3.5. Verzuim. Indien de huurder de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaald, is de huurder van rechtswege in verzuim.

De huurder zal over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd zijn, onverminderd overige verplichtingen.

3.6. Kosten van invordering. Kosten van invordering, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, zijn voor rekening van de huurder, zulks met een minimum van € 250,-.

3.7. Volgorde van voldoening

Door de huurder gedane betalingen strekken steeds ter voldoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan.

Artikel 4 – Annuleringsvoorwaarden

4.1 Annulering door de huurder

   a. Indien de huurder de boeking van de boot met kapitein wenst te annuleren, dient deze dit schriftelijk of elektronisch mede te delen aan de verhuurder.

   b. Voor annuleringen die ten minste 14 dagen voor de geplande huurdatum worden ontvangen, zal de huurder recht hebben op volledige restitutie van het betaalde bedrag, minus eventuele administratiekosten.

Artikel 5 – Aansprakelijkheid

Rièra B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade aan elektronica, waterschade en/of letsel voortvloeiend uit het gebruik van de boot en deelname aan watersportactiviteiten achter de boot. Door gebruik te maken van onze boot en deel te nemen aan watersportactiviteiten, stemt u ermee in dat u dit op eigen risico doet.

U vrijwaart hierbij Rièra B.V., haar directieleden, werknemers, vertegenwoordigers en gelieerde ondernemingen van enige aansprakelijkheid voor verlies, schade, letsel, aandoeningen of kosten die voortvloeien uit uw gebruik van de boot en deelname aan watersportactiviteiten. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, schade aan elektronica, waterschade en lichamelijk letsel.

Door gebruik te maken van onze diensten en het ondertekenen van deze overeenkomst, erkent u dat watersportactiviteiten inherente risico’s met zich meebrengen en dat u verantwoordelijk bent voor uw eigen veiligheid en het beschermen van uw eigendommen. U bent verantwoordelijk voor het dragen van de juiste veiligheidsuitrusting en het naleven van de geldende wetten en voorschriften met betrekking tot watersportactiviteiten.

Rièra B.V. behoudt zich het recht voor om de toegang tot de boot en deelname aan watersportactiviteiten te weigeren of te beëindigen als er sprake is van onveilig gedrag, het niet naleven van de instructies of overtreding van de geldende wetten en voorschriften.

Door akkoord te gaan met deze aansprakelijkheidsbeperkingen, erkent u dat u de inhoud ervan hebt begrepen en ermee instemt dat Rièra B.V. niet aansprakelijk kan worden gesteld voor eventuele schade aan elektronica, waterschade en/of letsel tijdens het varen en deelname aan watersportactiviteiten achter de boot.

Artikel 6 – Uitsluitingsclausule

Rièra B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade, letsel, verlies of ongevallen die zich voordoen tijdens activiteiten op en achter de boot. Door deel te nemen aan deze activiteiten stemt u ermee in dat u dit op eigen risico doet.

U vrijwaart hierbij Rièra B.V., haar directieleden, werknemers, vertegenwoordigers en gelieerde ondernemingen van enige aansprakelijkheid voor schade aan eigendommen, lichamelijk letsel, verlies van persoonlijke bezittingen of enig ander nadelig gevolg dat voortvloeit uit de activiteiten op en achter de boot.

U erkent dat activiteiten op en achter de boot inherente risico’s met zich meebrengen, waaronder, maar niet beperkt tot, het gebruik van watersportapparatuur, duiken, zwemmen en andere watersportactiviteiten. U begrijpt dat deze activiteiten gevaren met zich meebrengen en dat Rièra B.V. niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor enig letsel, schade of verlies dat zich tijdens deze activiteiten voordoet.

Het is uw verantwoordelijkheid om de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen om uw eigen veiligheid en die van anderen te waarborgen tijdens de activiteiten op en achter de boot. U bent verantwoordelijk voor het dragen van de juiste veiligheidsuitrusting, het naleven van instructies, het kennen en volgen van de geldende wet- en regelgeving met betrekking tot de activiteiten en het nemen van beslissingen die uw veiligheid en welzijn ten goede komen.

Rièra B.V. behoudt zich het recht voor om de toegang tot de boot en deelname aan activiteiten op en achter de boot te weigeren of te beëindigen als er sprake is van onveilig gedrag, het niet naleven van de instructies of overtreding van de geldende wetten en voorschriften.

Door deel te nemen aan de activiteiten op en achter de boot en akkoord te gaan met deze uitsluitingsclausule, erkent u dat u de inhoud ervan hebt begrepen en dat Rièra B.V niet aansprakelijk kan worden gesteld voor enige schade, letsel, verlies of ongevallen die zich tijdens deze activiteiten kunnen voordoen.